• دومین
    کنگره

    بین المللی
    شیمی و زیست شناسی 2019
    01 - 05 آگوست

قوانین نوشتاری

قوانین آماده سازی مقاله

 

 ۱. شما می توانید مقاله خود را برای هیئت علمی با دنبال کردن مراحل  در قسمت نام نویسی  ارسال کنید.
۲. مقاله ها در قسمت رزرومقالات منتشر خواهد شد.
​۳.شرکت کنندگان باید حداقل یک روز قبل از روز ارائه، یک فایل الکترونیکی را از ارائه های خود به دبیرخانه ارسال کنند.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 ارائه شفاهی


۱. معرفی شرکت کنندگان ۲۰ دقیقه شامل زمان برای سوالات خواهد بود.
۲. ارائه شفاهی ۱۰ دقیقه شامل زمان برای سوالات خواهد بود.
۳. ارائه شفاهی توسط هیئت علمی انتخاب خواهد شد.
۴. ارائه شفاهی می تواند به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا روسی انجام شود.
۵. ارائه هیچ یک ازارائه دهنده ها به صورت از ارائه دور انجام نمی شود. تمام سخنرانی های دریک جلسه کنگره انجام خواهد شد.

 

ارائه پوستر

 

۱. پوسترها باید به اندازه ۷۰ × ۱۱۰ سانتیمتر آماده شوند و حداقل از فاصله ۱ متری خوانا باشند.
۲. فونت های آسان ـ برای ـ خواندن (به عنوان مثال Times New Roman, Arial and Courier ) باید استفاده شود.
۳. عنوان، نام نویسنده و اطلاعات آدرس باید در اندازه فونت ۲۶ـ۴۰  و سایر قسمت ها باید در فونت ۱۶ـ۱۸ آماده شوند.
۴. پوسترها باید به تخته های تایین شده در سالن هایی که توسط گروه سازماندهی اعلام شده نصب شوند.
۵. گروه سازماندهی به شرکت کنندگان برای نصب پوستر کمک خواهد کرد.
۶. صاحبان پوسترها در روزهای تایین شده در پوسترهای خود آماده می شوند.
۷. پوسترها باید به زبان انگلیسی تهیه شود.