• دومین
  کنگره

  بین المللی
  شیمی و زیست شناسی 2019
  01 - 05 آگوست

موضوعات و تکنیک های مرتبط

 • واکنش در شیمی دارویی و زیست شناسی شیمیایی
 • واکنش ها ، کاتالیزورها، استراتژیها و مفاهیم جدید برای ارگانیک سینتسیس
 • Stereoselective Synthesis
 • سنتز و ویژگی مولکول های عملکردی و مواد معدنی
 • روشهاي سنتزي و کاتاليستي پايدار و سبز
 • فرایند توسعه عمده اهداف دارویی
 • ابزارهای محاسباتی برای سنتز و کاتالیزوری
 • علم شیمی‌ از نظر تئوری و محاسباتی
 • سنتز پلیمر, توصیف و کاربرد ها
 • سنتز پلیمر, توصیف و کاربرد ها
 • بیوانفورماتیک و فناوری اومیک
 • توسعه داروها
 • Stellar Chemical Mechanisms